Åvallen 50 år

Detta tal framfördes av Börje Gustafsson (”Mr. Marieholm”) vid firandet av Åvallen 50 år den 2 juni 2007.

Ärade församlade!

Det är nu två år sedan Marieholmsbadet firade sin 50-åriga tillvaro. Nu två år senare är det idrottsplatsens tur.

1928 togs en ny idrottsplats i bruk, söder om Saxån ungefär mittför nuvarande ICA Mathuset. Medelst en spång i gamla åfåran och en stig kom man så upp till idrottsplatsen. Frivilliga arbetskrafter anlade en fotbollsplan och en enkel träbyggnad för omklädningsrum kom till stånd. Marken arrenderades av AB Åkarps Gästgivaregård för en årskostnad av 400 kr.

Med tiden ansågs planen ej hålla mått och kvalité för en idrottsplats, varför många ansåg att det var i stort behov av en ny och modernare idrottsplats. Markfrågan var ett stort problem, då det i stort sett ej fanns centralt belägen mark i Marieholm.

Dåvarande Reslövs kommun tillsatte en idrottsplatskommitté 1946. Den förordade ett område beläget i samhällets norra del, vid nuvarande Åkarps gård. Marken inköptes av lantbrukaren Nils Persson.

Genom att kommunen köpte alla de Svantessonska egendomarna bl.a. Åkarp 5 i slutet av 1940-talet kom hela idrottsplatsfrågan i ett annat ljus. Blickarna föll på detta område där både ett planerat bad samt idrottsplats kunde läggas inom samma område.

1952 bildades Marieholms kommun och en ny idrottsplatskommitté tillsattes med undertecknad Börje Gustafsson som ordförande. Nu gällde det att snabbt få fram ritningar till både bad och idrottsplats då jag även blivit ordförande i kommittén för byggandet av friluftsbadet. Jag skulle kanske berätta att tidigare inköpt mark återköptes av säljaren.

Efter ritningar och anbud m.m. kunde idrottsplatsarbetet komma igång. För att schaktningsarbetet till såväl bad som idrottsplats kunde samordnas antogs samma entreprenör, nämligen Stävie Byggnads AB. Övriga arbeten utfördes av entreprenadfirman A Andersson i Sjöbo, såsom dränering, finjustering av fotbollsplanen, gräsbesåning, löparbanor, staket m.m. För att få en stark matta av gräs fick fotbollsplanen ligga till sig under 1956.

Så var det så tid med invigningen den 2 juni 1957 – för 50 år sedan. Dåvarande Kommunalordföranden Per Bruhn hälsade publiken och gästerna välkomna, och då särskilt Skånes Idrottsförbunds ordförande Nils Mårtensson, Malmö som förrättade invigningen av Åvallen.

Efterhand tillkom sedan en ombyggnad av gamla gårdens boningshus till lokaler för omklädning, kansli, klubblokaler m.m. En läktare för publik byggdes med bidrag från Eslöv-Onsjö Sparbank.

Inom området byggdes också under 1970-talet en idrottshall. Under 50-årsperioden har räckverket och löparbanorna tagits bort och diverse anläggningsarbeten utförts.

Det är allas vår förhoppning att idrottsplatsen förhoppningsvis skall vara till nytta och gagn för de unga i samhället. Nya generationer kommer till och de gamla sitter på läktaren och beundrar de ungas framfart!